ambient-kreas-03

El sector

La indústria càrnia és un sector estratègic de l’economia catalana i líder en el sector alimentari, aporta el 21% del PIB industrial català i el 3,5% del PIB absolut de Catalunya. Actualment és el quart sector industrial de Catalunya amb 8.097 milions de vendes i una ocupació directa de 29.000 treballadors.
Volum de Negoci
Sectors Ingressos explotació
Indústria química 15.883
Producció energètica 14.187
Indústria automoció 12.575
Indústria càrnia 8.097
Indústria farmacèutica 7.351
Indústria metalúrgica 7.072

Font: Fecic

A més, Catalunya és líder del sector carni espanyol, tant per volum de producció, en què assoleix més del 30% del total estatal, com per les exportacions de carn, que representen el 62% del total de les exportacions que es realitzen al territori espanyol. Catalunya és una de les primeres regions d’Europa en producció càrnia. Destaca el porcí amb una producció anual de més de 2 milions de tones de carn (+2,8%), és a dir, més de 18 milions de caps sacrificats que representen el 73% del total de la producció, situació que ens iguala a Holanda, Bèlgica o Dinamarca. L’espècie porcina continua sent la més rellevant del sector carni català, amb un total de 18,4 milions de caps sacrificats, xifra que representa un augment del 6% i de 58.640 tones en relació a l’any 2011.

Variació de les produccions càrnies a Catalunya

Bestiar Anys Diferència Variació 2011-2012
2011 2012 tones %
Porcí 1.418.198 1.476.839 58.641 4,13
Vacum 118.241 118.997 756 0,64
Oví 18.294 17.541 -753 -4,12
Caprí 781 809 28 3,59
Equí 2.113 1.962 -151 -7,15
Aus 355.847 352.485 -3.362 -0,94
Total 1.913.474 1.968.633 55.159 2,88

Font: Magrama

Internacionalització del sector

Pel que fa al comerç exterior, ha continuat la tendència de creixement positiu dels darrers anys, gràcies als nous mercats que s’han obert en països del Sud-est asiàtic i Amèrica Llatina i a la consolidació de mercats ja existents, com els països de l’Est i Rússia. El 2012 es va tancar amb prop d’1 milió de tones de carn exportada, i s’assoliren unes vendes a l’exterior superiors a 2.200 milions d’euros, dada que suposa un creixement del 10% respecte al 2011.

Estadístiques exportació 2012 vs 2011 (tones)

Carn boví Carn porcí, desp i greixos Prod. elaborats Total

2011

CAT 20.965 836.983 72.158 930.106
ESP 125.160 1.241.244 141.854 1.508.258

2012

CAT 23.418 885.282 69.431 978.131
ESP 128.094 1.305.185 142.162 1.575.441

2011-2012

VAR 2.453 48.299 -2.727 48.025
% 11,7 5,8 -3,8 5,2

El primer trimestre de 2013 es van destruir a España 322.000 llocs de treball. Tot i així, hi ha sectors que sí que generen llocs de treball. Durant aquest periode, dels 90.000 llocs de treball generats, 2.600 corresponien al sector alimentari.

Les activitats que més creixen (en milers de persones)

Personal domèstic 11.4
Assegurances i Fons de pensions 10
Programació / consultoria / informàtica 8.5
Serveis generals i consultoria 7.2
Serveis de menjars i begudes 6.2
Comerç al major i intermediaris 5
Activitats esportives i recreatives 4.8
Activitats científiques i tècniques 4.6
Fabricació material de transport 4.4
Fabricació de material i equipament elèctric 3.7
Arts gràfiques i gravats 3.5
Transport aeri 3.1
INDÚSTRIA DE L'ALIMENTACIÓ 2.6
Serveis financers i d'assegurances 2.5
Agències de viatges 2.0
Serveis financers 2.0
Indústria de la fusta i el suro 1.6
Reparació d'ordinadors i útils personals 1.4
Activitats associatives1.4
Indústria química 1.3
Activitats de jocs d'atzar i apostes 1.3
Fabricació de begudes 0.6
Activitats postals i de correus 0.5
Publicitat i estudis de mercat 0.2
Suport a les indústries extractives 0.2