laboratori2

 

KREAS amb les persones

El serveis que KREAS ofereix a les persones van dirigides, essencialment, a millorar la seva formació, la qualificació professional i la inserció en el mercat laboral.

Formació
 

KREAS ofereix diferents opcions de formació professionalitzadora: el Cicle Formatiu de Grau Superior de processos i qualitat en la indústria, Certificats de professionalitat i Formació contínua. Tots ells vinculats a la indústria alimentària. Trobareu més informació en els següents enllaços:

 

  CFGS Processos i qualitat 

 

  Certificats de professionalitat 

 

  Formació contínua 

Borsa de treball
 

La borsa de treball permet, d’una banda, recollir l’oferta laboral relacionada amb la indústria agroalimentària, i de l’altra, servir de punt de contacte entre els candidats i les empreses per tal de fomentar la inserció laboral i facilitar la cerca de personal a les empreses.

La borsa de treball ofereix a les persones la possibilitat de conèixer les ofertes laborals en el sector agroalimentari i enviar els seus currículums a les ofertes que creguin convenient. El servei és gratuït.

Per la Llei de protecció de dades, KREAS no pot enviar el currículums de les persones interessades directament a les empreses. Per tant, quan hi hagi ofertes que s’adapten al seu perfil se’ls farà arribar la informació per tal que es posin en contacte directament amb l’empresa que l’ha enviat. Per poder rebre les ofertes, els exalumnes de KREAS, i les persones interessades, s’han de donar d’alta a la Borsa de treball mitjançant el següent enllaç.

 

Dona’t d’alta a la borsa de treball 

Totes les dades seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privacitat i seguretat de KREAS i com s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les Persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i en  la Llei Orgànica, 3/2018, de 5 de desembre. Si voleu conèixer la política de protecció de dades en detall la trobareu en aquest enllaç

Assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència professional
 

Servei d’assessorament per al reconeixement acadèmic

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

S’adreça a les persones adultes de més de 18 anys  interessades en veure quines són les possibilitats formatives i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació acadèmica més adient. Per participar-hi cal tenir un mínim de dos anys d’experiència laboral o en activitats socials. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament en el que constaran:

 • Les recomanacions de l’assessor o assessora
 • L’itinerari formatiu i professional
 • El dossier de la trajectòria professional

L’informe d’assessorament és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic.

 

Servei de reconeixement acadèmic mitjançant l’experiència professional

El Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials, com a mínim de dos anys, que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

El servei depèn del Departament d‘Educació. Hi  han dos convocatòries cada any , la primera convocatòria sol ser  durant el mes d’octubre de l’any en curs i l’altre el mes de febrer de l’any següent.

Si en voleu més informació o voleu rebre assessorament podeu enviar un correu electrònic a info@kreas.cat

Servei Acredita’t
 

Avaluació, reconeixement i acreditació de competències professionals

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. La finalitat del Pla d’acreditació i qualificació professionals és atendre les necessitats de qualificació dels col·lectius identificats, oferint-los la possibilitat d’avaluar les seves competències professionals, acreditar-les i, tot seguit, si cal, formar-se per assolir una qualificació. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

La certificació oficial de les competències d’una qualificació professional, completa o parcial, es formalitza mitjançant els títols de formació professional o els certificats de professionalitat.

Les convocatòries les determina l’Institut Català de les qualificacions professionals.

El procés consta de les següents fases:

 Informació i orientació general

Aquesta fase, anterior al procés, no és obligatòria però sí molt recomanable En aquesta fase s’informa i s’orienta els participants sobre el següent:

 • La naturalesa i les fases del procediment,
 • Els requisits de participació,
 • Els drets i les obligacions dels candidats,
 • Les oportunitats d’acreditació i els seus efectes.
Procés d’avaluació i l’acreditació

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procediment implica l’assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions presencials en el centre escollit; les tres fases del procediment són la d’assessorament, la d’avaluació i la d’acreditació de la competència.

Assessorament

L’aspirant disposa d’un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació; l’ajuda a completar el dossier de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l’experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l’experiència laboral o la formació rebuda.

A partir d’aquesta informació, l’assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d’accedir a la fase d’avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Avaluació

L’aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l’aspirant (i revisada per l’assessor o l’assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d’altres mètodes.

Acreditació

Les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.

Per registrar l’acreditació de les unitats de competència cal que la persona estigui inscrita com a demandant d’ocupació o bé de millora d’ocupació.

Pre rebre més informació del servei i l’estat de les convocatòries podeu enviar un correu electrònic a info@kreas.cat.

Mobilitat internacional
 

A través del programa de mobilitat, KREAS vol aconseguir els següents objectius:

 • Explorar i aprendre d’altres països europeus que ja compten amb una experiència reeixida en la metodologia de la formació dual.
 • Intercanvi de bones pràctiques i nous coneixements pedagògics i docents del nostre professorat .
 • Conèixer altres sistemes de gestió i coordinació per  millora i optimitzar el funcionament del centre i la relació amb les empreses.
 • Animar als nostres estudiants de formació professional a participar en programes de formació a l’estranger.
 • Convertir-nos en una institució d’acollida per a altres estudiants internacionals.
 • Promoure una visió internacional de la nostra institució a través dels estudiants, professors i altres membres de l’equip.
 • Millorar el nivell d’idiomes estrangers dels nostres estudiants i professors.

Per aconseguir aquest objectius comptem amb diferent accions:

Per pràctiques a empreses

Des de l’any 2019 KREAS disposa de la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE ) que dóna la possibilitat d’ enviar els alumnes del CFGS de processos i qualitat en la indústria alimentària i Certificats de Professionalitat a realitzar pràctiques en empreses de la Unió Europea.

 

Per a formació

Les estades internacionals dels alumnes  tenen com a prioritat completar la formació dels alumnes coneixent centres educatius i empreses relacionades amb el sector agroalimentari de països de la Unió Europea.

Des de KREAS fomentem la mobilitat dels nostres alumnes a través d’estades individuals i/o grupals.

Acollida d’alumnes estrangers

L’acollida d’alumnes estrangers és una activitat que aporta coneixement i a que a més serveix d’estímul i motivació pels alumnes de KREAS al poder entrar en contacte amb alumnes d’altres cultures i amb altres interessos. A més, els obliga a utilitzar l’anglès com a vehicle de comunicació millorant les seves habilitats comunicatives en aquesta llengua.

 

 

 

 

 

Trobaràs més informació sobre la política de mobilitat internacional en aquest enllaç (en anglès)

Comunitat Alumni
 

alumni

KREAS Alumni és una comunitat que engloba totes les persones que han passat pel nostre centre a través del cicle formatiu de grau superior, certificats de professionalitat i altra formació impartida. A aquesta comunitat, també s’hi pot sumar el personal de KREAS, ja sigui el personal docent o el d’administració i serveis.

 

L’objectiu de KREAS Alumni  és establir una relació estable entre el centre i els seus exalumnes, creant una comunitat que proporcioni a les persones que en formen part un espai de serveis i d’intercanvi de coneixement, de relacions, d’oportunitats, de creixement professional i d’avantatges. Ofereix una cartera de serveis d’orientació i assessorament a la carrera professional, borsa de treball, informació sobre activitats relacionades amb l’àmbit almentari (tallers, seminaris, fires, conferències), activitats formatives i preus preferents en formació contínua.

L’alta és gratuïta i no comporta cap tipus de permanència obligatòria:

Dona’t d’alta com a KREAS Alumni 

 

*Totes les dades seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privacitat i seguretat de KREAS i com s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les Persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i en  la Llei Orgànica, 3/2018, de 5 de desembre.Si voleu conèixer la política de protecció de dades en detall la trobareu en aquest enllaç