ambient-kreas-01

KREAS amb les empreses

Els serveis que KREAS ofereix a les empreses abasten diferents aspectes en relació a la incorporació i la gestió del talent. Des de la cerca de treballadors, la formació i qualificació dels seus recursos humans, la transferència de coneixement fins la possibilitat d’acollir alumnes en formació dual.

Incorporació d’aprenents en formació dual

El sistema d’estudi dual de KREAS, tant de cicle superior com de certificats professionals, combina la formació i treball en una empresa amb la formació més tècnica i acadèmica a l’aula. L’aprenent KREAS és la suma d’un 50% estudiant + 50% treballador que combina l’activitat laboral amb l’activitat formativa per a l’obtenció d’una titulació oficial i experiència laboral.

Avantatges de la metodologia dual:

 • Major motivació de l’aprenent, que veu clarament l’aplicabilitat dels seus estudis.
 • Facilita la inserció laboral de l’aprenent perquè acaba la seva formació amb moltes hores d’experiència professional.
 • Permet a l’estudiant disposar d’un suport econòmic gràcies al contracte formatiu en alternança.
 • Incideix en la millora de la qualitat de la formació professional.
 • Incrementa la vinculació i la corresponsabilitat del teixit empresarial en la formació professional.
 • Millora de la competitivitat de les empreses.

En el cas del CFGS de Processos i qualitat en la indústria alimentària l’empresa pot incorporar en formació dual un o més estudiants. La contractació de l’aprenent es realitza, en la major part dels casos mitjançant un contracte de formació en alternança. Per l’empresa, aquest contracte té molts avantatges:

 • Reducció en les quotes de la seguretat social.
 • Possibilitat de bonificar-se les hores de tutoria.
 • Bonificacions en cas de la incorporació de l’aprenent com a treballador indefinit una vegada finalitzat el contracte per a la formació i aprenentatge.

Si com a empresa esteu interessat a acollir alumnes en formació dual, ens podeu telefonar o enviar un correu electrònic a info@kreas.cat.

Formació a demanda de les empreses
 

KREAS té la capacitat suficient i expertesa contrastada en el sector per oferir formacions especialitzada d’àmbit agroalimentari a les empreses i entitats que ho sol·licitin. La millora de les competències dels treballadors i treballadores incideix directament sobre la productivitat i competitivitat de l’empresa. Impartim les formacions d’acollida i anuals d’un gran nombre d’empreses de tot el territori i ajudem a dissenyar els seus plans de formació.

Existeixen diferents possibilitats formatives a les quals donem resposta:

 • Formació reglada: Cicle formatiu de grau superior i certificats professionals
 • Formació In Company
 • Formació online en un Campus Virtual
 • Formació bonificada
 • Formació subvencionada

Si voleu més informació o assessorament podeu enviar un correu electrònic a info@kreas.cat

Assessorament formatiu i detecció de necessitats
 

KREAS té la capacitat d’oferir a les empreses del sector alimentari un estudi de les necessitats formatives de l’empresa, o d’una part d’ella, per tal d’elaborar un pla de formació i desenvolupament del talent que millori les competències del seu personal.

Si s’escau, KREAS pot organitzar i/o impartir  la formació que s’hagi detectat en l’estudi previ de necessitats.

Si en voleu més informació o voleu rebre assessorament podeu enviar un correu electrònic a info@kreas.cat

Acreditació de competències professionals
 

L’acreditació de competències professionals és l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva experiència laboral o la seva formació no reconeguda oficialment.

L’usuari participa en un seguit d’entrevistes que preferentment són virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals que constitueixen part d’un certificat o títol professional.

Si la persona demostra que ha adquirit les unitats o estàndards de competència, obté una certificació oficial que permet convalidar i completar la formació d’un certificat professional o títol de formació professional.

L’obtenció d’un certificat d’acreditació facilita el desenvolupament professional i personal millorant el currículum i les possibilitats de trobar feina. A més, quan s’acaba el procediment, la persona usuària rep orientació sobre quin itinerari formatiu pot cursar per completar la titulació de la unitat de competència que ha acreditat.

Per a les empreses representa l’oportunitat de promoure el manteniment actualitzat de les competències dels seus treballadors i treballadores.

KREAS és un Punt d’informació i orientació reconegut per la Generalitat i disposa de personal orientador i avaluador.

Borsa de treball

La borsa de treball permet, d’una banda, recollir l’oferta laboral relacionada amb la indústria agroalimentària, i de l’altra , servir de punt de contacte entre els candidats i les empreses per tal de fomentar la inserció laboral i facilitar la cerca de personal a les empreses.

La borsa de treball KREAS ofereix a les empreses la possibilitat de difondre les seves ofertes laborals a la nostra borsa interna per tal de captar candidats. El servei és gratuït.

Les empreses poden enviar les seves ofertes emplenant el formulari que hi ha a continuació. Per la Llei de protecció de dades, KREAS no pot enviar el currículums de les persones interessades directament a les empreses. Seran les persones interessades que, a través el correu que s’indiqui en l’oferta, es postularan pel lloc de treball.

 

Publica la teva oferta laboral 

 

Totes les dades seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privacitat i seguretat de KREAS i com s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les Persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i en la Llei Orgànica, 3/2018, de 5 de desembre.Si voleu conèixer la política de protecció de dades en detall la trobareu en aquest enllaç

Innovació i transferència del coneixement
 
 • Mitjançant el Projecte final del CFGS de Processos i qualitat en la indústria alimentària, KREAS col·labora amb les empreses en el desenvolupament de nous sistemes, eines o processos per millorar diferents àmbits de les empreses com són els de la seguretat alimentària, la traçabilitat, l’optimització de processos, la innovació, etc.
 • El Servei d’innovació i transferència tecnològica, mitjançant una estreta col·laboració amb les empreses, permet  també mantenir actualitzats els coneixements dels professors de KREAS per tal d’aconseguir una millor capacitació dels seus alumnes, alhora que potencia els vincles de KREAS amb les empreses.
 • KREAS compta també amb un conveni de col·laboració amb l’IRTA, centre pioner d’innovació i recerca en indústries agroalimentàries, producció vegetal, producció animal, agrosistemes i medi ambient, i economia agroalimentària. Aquesta col·laboració contempla la coordinació d’accions concretes en diferents àmbits d’actuació d’interès comú.
 • Des del centre es potencia també la participació dels nostres alumnes en premis de final de projecte relacionats amb l’àmbit de la innovació com són els Premis Innovac en el qual es valoren les propostes que suposin una innovació tecnològica tangible i aplicable al sector alimentari.
Formació a col·lectius singulars
 

El servei permet establir vincles entre la formació professional inicial i altres formacions impartides per empreses i entitats que possibiliten gaudir, a qui les supera, els efectes propis de la formació del sistema educatiu.

Són formacions pròpies  que les empreses organitzen pels seus treballadors i en els que els continguts de les quals siguin similars a alguna dels unitats formatives del CFGS que s’imparteix a KREAS i que es puguin  convalidar.

Per fer-ho és necessari que el centre revisi el contingut de la formació, la validi (amb l’aprovació del Departament d’Ensenyament), faci un seguiment de la formació i realitzi un procés d’avaluació amb la qualificació corresponent. En el cas que el treballador tingui els requisits d’accés a l’estudi al qual pertanyi la UF, aquesta s’incorporarà al seu expedient acadèmic.

Si hi esteu interessats podeu demanar més informació a info@kreas.cat