matricula4

Accés i matrícula

Procés de Matriculació KREAS

Cicles Formatius de Grau Superior

Accés a CFGS
Tenen accés a un CFGS les persones que compleixin algun d’aquests requisits:

 1. Estiguin en possessió del títol de batxillerat, amb preferència de modalitats científiques i tecnològiques,
 2. Estiguin en possessió del títol de tècnic o tècnica superior o especialista;
 3. Hagin superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental;
 4. Hagin superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari;
 5. Estiguin en possessió de qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o hagin superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys;
 6. disposin d’un CFGM i hagin cursat i superat el CAS de la mateixa família o famílies afins;
 7. Les persones que superin la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o bé 18 en el cas de tenir el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir).
Calendari
Període de pre-inscripció: obert

Període de matrícula obert a partir del 9 de maig. Durant aquest període cal enviar tota la documentació a info@kreas.cat

Preinscripció
Procediment de preinscripció:

 • Descarrega’t la sol·licitud de preinscripció clickant aquí 
 • Una vegada complimentada i signada ens la pots fer arribar per correu electrònic a info@kreas.cat o bé presencialment a la seu de KREAS (Carrer Joan Pere Fontanella, 3. 17800 d’Olot) juntament amb:
  • Fotocòpia del DNI
  • Currículum vitae

Durant el període de selecció de l’alumnat, KREAS contactarà directament amb les persones preinscrites.

Matrícula
Un cop superat el procés de selecció, caldrà que l’alumne procedeixi a realitzar la matrícula. Caldrà fer arribar a KREAS la següent documentació:

 • Sol·licitud de matrícula aquí
 • 1 fotografies de carnet
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Còpia compulsada del document que acredita els requisits d’accés al CFGS
 • Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA CORE
 • També podeu fer el pagament de la matrícula (500 €) fent un ingrés al número de compte de KREAS ES22 2100 0889 4502 0040 0728 fent constar el nom de l’alumne/a i del cicle

NOTA: El pagament de la matrícula és imprescindible per tal que KREAS comenci la cerca d’empresa perquè l’alumne/a pugui realitzar la formació dual. L’import de la matrícula no és retornable.

Preu, sistemes de pagament i ajuts
3.500€ El pagament del cicle es pot fer de les següents formes:

 • Pagament únic domiciliat (comporta un descompte de l’1,7% del l’import total de la matrícula)
 • Pagament per quotes mensuals: Primer pagament en el moment de la matrícula de 500€ i la resta repartit en 10 quotes mensuals de 300€.

L’alumne de formació dual a KREAS gaudirà d’una beca de formació o bé d’un contracte de formació per a l’aprenentatge que li permetrà pagar pràcticament el cost del curs.

Consulta les condicions particulars al telèfon 972 26 07 14 o a info@kreas.cat

Consulta les beques i ajudes oficials al finançament.

Certificats de Professionalitat

Per fer la inscripció cal contactar directament amb KREAS a: info@kreas.cat