matricula4

Accés i matrícula

Procés de Matriculació KREAS

Cicles Formatius de Grau Superior

Accés a CFGS
Tenen accés a un CFGS les persones que compleixin algun d’aquests requisits:

 1. Estiguin en possessió del títol de batxillerat, amb preferència de modalitats científiques i tecnològiques,
 2. Estiguin en possessió del títol de tècnic o tècnica superior o especialista;
 3. Hagin superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental;
 4. Hagin superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari;
 5. Estiguin en possessió de qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o hagin superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys;
 6. Disposin d’un CFGM  de la mateixa família o que disposin d’un CFGM  i hagin cursat i superat el CAS de la mateixa família o famílies afins;
 7. Les persones que superin la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o bé 18 en el cas de tenir el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir).
Calendari
Període de pre-inscripció: obert

Període de matrícula obert a partir del 7 de maig. Durant aquest període cal enviar tota la documentació a info@kreas.cat

Preinscripció
Procediment de preinscripció:

 • Descarrega’t la sol·licitud de preinscripció clickant aquí  Revisa la nostra política de privacitat 
 • Una vegada complimentada i signada ens la pots fer arribar per correu electrònic a info@kreas.cat o bé presencialment a la seu de KREAS (Carrer Joan Pere Fontanella, 3. 17800 d’Olot) juntament amb:
  • Fotocòpia del DNI
  • Currículum vitae

Durant el període de selecció de l’alumnat, KREAS contactarà directament amb les persones preinscrites.

Fes un cop d’ull a la política de privacitat

Matrícula sencera
Un cop superat el procés de selecció, caldrà que l’alumne procedeixi a realitzar la matrícula. Caldrà fer arribar a KREAS la següent documentació:

 • Sol·licitud de matrícula aquí Revisa la nostra política de privacitat
 • 1 fotografia de carnet
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Còpia compulsada del document que acredita els requisits d’accés al CFGS
 • També podeu fer el pagament de la matrícula (500 €) fent un ingrés al número de compte de KREAS ES22 2100 0889 4502 0040 0728 fent constar el nom de l’alumne/a i del cicle

NOTA: El pagament de la matrícula és imprescindible per tal que KREAS comenci la cerca d’empresa perquè l’alumne/a pugui realitzar la formació dual. L’import de la matrícula no és retornable.

 

Matrícula per Unitats Formatives
Hi ha també la possibilitat de cursar Unitats Formatives del CFGS soltes. Les Unitats formatives de què es composa el CFGS són les següents:

MP1. Tecnologia alimentària                                                             UF 1.  Additius, coadjuvants i auxiliars.
UF 2. Indústria càrnia.
UF 3. Indústria dels derivats de la pesca i aqüicultura.
UF 4. Indústria de  la llet i productes làctics.
UF 5. Indústria derivada de fruites i hortalisses.
UF 6. Indústria dels derivats dels cereals i afins.
UF 7. Altres productes alimentosos
MP2. Anàlisi d’aliments
  UF 1. Organització del laboratori.
  UF 2. Assajos físics i fisicoquímics.
  UF 3. Anàlisis químiques.
  UF 4. Composició centesimal.
  UF 5. Mètodes electroquímics.
  UF 6. Mètodes òptics.
  UF 7. Mètodes cromatogràfics.
MP3. Tractaments de preparació i conservació dels aliments  
UF 1. Condicionat i transformació de matèries primeres.
  UF 2. Tractaments tèrmics de conservació.
  UF 3. Tractaments d’assecat i concentració.
  UF 4. Envasament i embalatge.
MP4. Organització de la producció alimentària
  UF 1. Planificació i programació de la producció.
  UF 2. Organització de la producció.
  UF 3. Control de la producció i dels costos.
MP5. Comercialització i logística en la indústria alimentària
  UF 1. Logística.
  UF 2. Comercialització i promoció de productes alimentaris.
MP6. Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària 
  UF1. Gestió de la Qualitat en la indústria alimentària.
  UF1. Protecció mediambiental.
MP7.  Manteniment electromecànic en indústries de procés
  UF 1. Materials i elements mecànics.
  UF 2. Instal·lacions, màquines hidràuliques, pneumàtiques i elèctriques.
  UF 3. Organització del manteniment bàsic.
MP8. Control microbiològic i sensorial dels aliments
  UF 1. Tècniques bàsiques de treball en microbiología.
  UF 2. Control i higiene.
  UF 3. Anàlisi d’aliments i aigua.
  UF 4. Anàlisi sensorial.
MP9.   Nutrició i seguretat alimentària                                                                  
  UF 1.  Nutrició.
  UF 2. Seguretat alimentària.
MP10. Processos integrats en la indústria alimentària
  UF 1. Control automàtic de processos.

 

  UF 2. Conducció i control d’un procés d’elaboració.
MP11. Biotecnologia alimentària                                                                  
  UF 1. Bioquímica i microbiologia.
  UF 2. Bioreactors i biosensors.
  UF 3. Aplicacions biotecnològiques.
MP12. Innovació alimentària
  UF 1. Innovació alimentària.
MP13. Formació i orientació laboral (UF2)                                                   
  UF 1. Incorporació al treball.
MP14. Empresa i iniciativa   emprenedora.
  UF 1. Empresa i iniciativa emprenedora.
MP15. Projecte en processos i qualitat en la indústria alimentària
PROJECTE

 

Per qualsevol dubte us podeu adreçar  al telèfon 972 26 07 14 o a info@kreas.cat 

 

Preu, sistemes de pagament i ajuts
L’alumne de formació dual a KREAS gaudirà  d’un contracte de formació i aprenentatge que li permetrà cobrir  pràcticament el cost del curs.

En el cas d’alumnes que cursin el cicle sense un contracte per a la formació i l’aprenentatge, el cost és de 3.500€ per curs. El pagament del cicle es pot fer de les següents formes:

 • Pagament únic domiciliat (comporta un descompte de l’1,7% del l’import total de la matrícula)
 • Pagament per quotes mensuals: Primer pagament en el moment de la matrícula de 500€ i la resta repartit en 10 quotes mensuals de 300€

Consulta les condicions particulars al telèfon 972 26 07 14 o a info@kreas.cat

Beques

Beques Generals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

Cada any, al llarg del mes d’agost, es convoquen les beques generals del Ministeri d’Educació Cultura i Esport. Trobareu la convocatòria i les condicions en aquest enllaç

Documentació

La sol·licitud es fa online a: https://sede.educacion.gob.es/tramite o a la direcció electrònica www.mecd.gob.es

Com a norma general, per sol·licitar una beca no cal presentar cap document, això no obstant, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l’aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

Informacions Generals

Els requisits per a la sol·licitud de les beques estan establerts en l’article 4.1 del Reial decret 1721/2007 de 21 de desembre i modificat pel Reial Decret 1721/2007  de 21 de desembre on s’estableixen els llindars de renta i de patrimoni per accedir a les beques.

Certificats de Professionalitat

Per fer la inscripció cal contactar directament amb KREAS a: info@kreas.cat