ambient-kreas-03

El sector

La indústria agroalimentària és el principal sector de l’economia europea, amb un volum de negoci superior a 1 bilió d’euros i que ocupa a més de 4 milions de treballadors. Tant en l’àmbit de Catalunya i com de l’estat és també el primer sector en ocupació i en facturació, amb un 18 per cent de les persones ocupades i més del 20 per cent de les ventes.

Estrictament en l’àmbit català, el subsector carni ocupa a un 40 per cent dels treballadors del sector alimentari, seguit pel de panaderia i pastisseria, amb un 15 per cent.

Quant a les exportacions, el sector alimentari és el tercer en importància. El subsector més important en relació a les exportacions és el carni, que suposa un 21 per cent de les exportacions del sector alimentari i està en expansió gràcies al creixement en els mercats asiàtics.

Volum de Negoci
Sectors productius a Catalunya Volum de negoci (milers d’€)
Indústria alimentària 23.027.877
  • Subsector carni
  • 8.010.760
 
  • Subsector peix, hortalisses, olis
  • 3.532.507
 
  • Subsector  sucre, xocolata, cafè i  confiteria
  • 2.369.100
 
  • Subsector panaderia, pastisseria
  • 1.603.098
 
  • Subsector làctic
  • 909.434
Indústria química 17.305.777
Indústria automoció  16.438.701
Producció energètic 14.325.705
Indústria farmacèutica 6.509.645
Indústria metal·lúrgica  3.627.653
Font: Idescat

A més, Catalunya és líder del sector carni espanyol, tant per volum de producció, en què assoleix més del 30% del total estatal, com per les exportacions de carn, que representen el 62% del total de les exportacions que es realitzen al territori espanyol. Catalunya és una de les primeres regions d’Europa en producció càrnia. Destaca el porcí amb una producció anual similar a la d’Holanda, Bèlgica o Dinamarca. L’espècie porcina continua sent la més rellevant del sector carni català, amb un total de 18,4 milions de caps sacrificats.

 

Producció càrnia a Catalunya

Espècie Tones
Porcí 1.687.903
Vacum 131.116
Oví 16.844
Cabrum 617
Equí 1511
Aviram 366.457
Conills 15.012
Total 2.219.460
Font: MAPAPA
Internacionalització del sector

Les vendes a l’exterior de la indústria alimentària s’han convertit en estratègiques pel sector.  Actualment les exportacions representen prop d’un 30 per cent de la facturació del sector espanyol d’alimentació i begudes, i la previsió és que arribin al 40 per cent abans que finalitzi la dècada. En l’àmbit espanyol, és el tercer sector exportador, després del sector químic i  de l’automòbil.

Pel que fa el sector carni, ha continuat la tendència de creixement positiu d’exportacions dels darrers anys gràcies als nous mercats que s’han obert en països del Sud-est asiàtic i Amèrica Llatina i a la consolidació de mercats ja existents, com els països de l’Est i Rússia. Catalunya exporta  prop d’1 milió de tones de carn, que suposa  unes  vendes a l’exterior superiors a 2.200 milions d’euros. El subector carni és el segon en importància en les exportacions del sector alimentari.

Exportacions industrials a Catalunya

 Sector   Milions d’euros
Vehicles 9.814,8
Química 11.932.8
Alimentació i begudes 6.966.2
Tèxtil i confecció 4.589.8
Maquinària 3.793,5
Total 60.194,5
Font:ACCIO

Exportacions industrials a Espanya

 Sector   Milions d’euros
Vehicles 51.951,7
Química 32.880,8
Alimentació 28.273,3
Tèxtil i confecció 15.011,2
Maquinària 14.590,9
Total 232.472,3
Font:ICEX

 

El sector alimentari suposa el 18  per cent de les persones ocupades en l’àmbit català i estatal, i és el primer en nombre dintre de l’ocupació industrial.

Persones ocupades en la indústria per activitat  a Catalunya (en milers de persones)

Indústries de productes alimentaris 16%
Fabricació productes metàl·lics 10.5 %
Fabricació de vehicles de motor 8.5%
Indústria química 7.5%
Subministrament d'aigua/sanejament i gestió de residus 7%
Indústries tèxtils/cuir/sabateria 6.5%
Indústria del paper i de les arts gràfiques 6.4%
Fabricació de maquinària 6.4%
Fabricació productes cautxú i plàstics 4.9%
Fabricació de productes farmacèutics 4.7%
Fabricació material elèctric electrònic i òptic 4.6%
Fabricació mobles i indústries manufactureres 4.1%
Reparació i instal·lació maquinària 3.4%
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 2.28%
Fabricació begudes i indústria tabac 2.1%
Indústria de la fusta i el suro 1.6%
Metal·lúrgia 1.3%
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 1.3%
Indústries extractives i refinació petroli 0.7%
Fabricació altres materials de transport 0.65%
Font:IDESCAT