Avís legal

La Fundació per  a  la formació integral en la indústria càrnia i agroalimentària és una fundació sense ànim de lucre fundada el 29 de gener de 2013,  i registrada amb el número 2777 en el Registre de Fundacions. El domicili fiscal es troba al carrer Joan Pere Fontanella , 3, 17800, d’Olot. info@kreas.cat

 

Protecció de dades i política de privacitat

La Fundació per a la formació integral en indústries càrnies i agroalimentàries KREAS és la Responsable del tractament de les dades. Està ubicada al c/Joan Pere Fontanella, 3, 17800, Olot. Per contactar amb el responsable del tractament de dades us podeu dirigir al correu dpd@kreas.cat o a l’anterior adreça.

Les dades personals que KREAS sol·liciti seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privacitat i seguretat de KREAS i com s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les Persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i en  la Llei Orgànica, 3/2018, de 5 de desembre.

KREAS entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al web, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de KREAS per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas i que poden ser:gestionar els expedients acadèmics, realitzar la gestió administrativa i enviar informació sobre les activitats que KREAS realitza o altra informació d’interès.

La legitimació per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada per a la prestació de serveis de formació.

Les dades seran comunicades a les Administracions públiques que hagin d’accedir-hi per motius legals, a les empreses per realitzar la formació dual i també podran ser comunicades a la companyia asseguradora per la contractació de l’assegurança, a l’empresa proveïdora del servei  per a la gestió acadèmica i a  aquelles entitats que siguin necessàries per complir amb la finalitat de la recollida de dades.

Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la la seu central de KREAS, C/Joan Pere Fontanella, 3, o bé al correu electrònic info@kreas.cat .

A què tenen dret els interessats?

  • Tenen dret a obtenir confirmació sobre si KREAS  està tractant dades personals que la concerneixen, o no.
  • Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • Poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. KREAS deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Les dades s’eliminaran quan deixin de ser necessàries per al compliment de la finalitat que hagi motivat la seva recollida. La informació més rellevant, com ara l’acreditativa dels estudis realitzats, es conserva de forma permanent. Els criteris de conservació o eliminació es fonamenten en les normes reglamentàries que regeixen per a la documentació pública o derivada de l’exercici de funcions públiques.

Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de LA FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ INTEGRAL EN INDÚSTRIES CÀRNIES I AGROALIMENTÀRIES KREAS (en endavant KREAS) atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de KREAS, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de KREAS proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per KREAS per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per KREAS contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

KREAS no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
KREAS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, KREAS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

KREAS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors

Política de galetes

Aquest lloc utilitza cookies: petits fitxers de text que es col·loquen a al vostre ordinador per ajudar el lloc a proporcionar una millor experiència d’usuari. En general, les galetes s’utilitzen per conservar les preferències dels usuaris, emmagatzemar informació i proporcionar dades de seguiment anònimes a aplicacions de tercers com ara Google Analytics. Com a regla general, les galetes faran que la vostra experiència de navegació sigui millor. Tanmateix, és possible que preferiu desactivar les galetes en aquest lloc i en altres. La manera més efectiva de fer-ho és desactivar les galetes al navegador. Us suggerim consultar la secció d’ajuda del vostre navegador o fer un cop d’ull al lloc web sobre les galetes que ofereix orientacions per a tots els navegadors actuals.