ambient-kreas-01

CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

Objectius

L’objectiu d’aquest cicle formatiu és donar formació de qualitat als estudiants i dotar-los de capacitat per:

 

 • Ser professionals del sector agroalimentari amb un elevat nivell d’expertesa i coneixements.
 • Organitzar i controlar processos d’elaboració de productes alimentaris en general.
 • Programar i supervisar operacions diverses en la indústria en  diferents ámbits com el de  gestió de recursos materials i humans, l’aplicació de plans de producció, qualitat, la seguretat alimentària, o la  prevenció de riscos laborals i/o de protecció ambiental.
Perspectives laborals i sortides professionals

Les persones formades en el CFGS de Processos de Qualitat en la Indústria Alimentària a Kreas disposaran d’un perfil professional per exercir la seva activitat en petites, mitjanes o grans empreses de la indústria alimentària, especialment del sector carni.

Són persones integrades en un equip de treball on desenvolupen tasques de gestió de la producció, organització i control. També en les àrees funcionals de logística, investigació i desenvolupament, qualitat, seguretat alimentària, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. Tenen capacitat per actuar com a comandaments intermedis sota la supervisió de personal responsable tècnic de nivell superior, si bé en petites empreses disposen d’un major grau d’autonomia per assumir tasques de gestió i direcció d’empresa.

 

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants es resumeixen en:

 

 • Cap de línia, de planta de fabricació, de secció o magatzem, de torn.
 • Supervisor/a d’equips, processos i productes.
 • Inspector/a o auditor/a de qualitat.
 • Encarregat/da de producció, d’elaboració de nous productes i desenvolupament de processos, de la gestió de la seguretat alimentària, d’aprovisionaments, de la línia d’envasament i embalatge, de control ambiental i seguretat laboral.
 • Tècnic/a en anàlisi d’aliments, en anàlisi sensorial, en laboratori de control de qualitat, i tècnic/a comercial.
Programa acadèmic

El programa acadèmic de Kreas està organitzat en setze mòduls distribuïts en dos cursos acadèmics i s’imparteixen entre l’aula i l’empresa.

CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària a Kreas

1r Curs

2n Curs
Tecnologia alimentària Organització de la producció alimentària
Tractaments de preparació i conservació dels aliments Manteniment electromecànic en indústries de procés
Control microbiològic i sensorial dels aliments Processos integrats en la indústria alimentària
Nutrició i seguretat alimentària Innovació alimentària
 Biotecnologia alimentària Comercialització i logística
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte en processos i qualitat en la indústria alimentària

Formació en centres de treball

Anàlisi d’aliments

Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària

Formació i orientació laboral

 

Pràcticament la meitat dels continguts d’aquest programa l’alumne els assoleix directament a l’empresa, on es formarà per esdevenir un professional qualificat i adaptat a la realitat del sector.

Metodologia Dual

El sistema d’estudi dual de Kreas combina la formació laboral i l’acadèmica, amb l’objectiu d’aconseguir una qualificació professional del treballador-estudiant que combini l’activitat laboral en una empresa amb l’activitat formativa al centre. Consulta més informació sobre el sistema dual Kreas. Més informació Aquí

Idioma d’impartició

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària a Kreas s’imparteix en català, però algunes temàtiques s’impartiran en anglès per afavorir que l’estudiant incorpori aquesta llengua com a pròpia i pugui accedir a places internacionals, a la realització de pràctiques a l’estranger, etc.

Lloc d’impartició

El Cicle Formatiu de Grau Superior s’imparteix en part a l’empresa i en part a la seu central de Kreas a Olot, edifici de Can Monsà. Aquí

Requisits d’accés i matrícula

Tenen accés al CFGS de Kreas les persones que compleixin algun d’aquests requisits:

 • Estiguin en possessió del títol de batxillerat, preferentment de modalitats científiques i tecnològiques,
 • Estiguin en possessió del títol de tècnic o tècnica superior o especialista;
 • Hagin superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental;
 • Hagin superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari;
 • Estiguin en possessió de qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o hagin superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys;
 • Disposin d’un CFGM de la mateixa família o un CFGM d’una altra família  i/o hagin cursat i superat el CAS de la mateixa família o de famílies afins;
 • Les persones que superin la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

A més, abans d’incorporar-se al CFGS l’alumne haurà de superar el procés de selecció KREAS, que consta d’una entrevista personal i una valoració del currículum.

Segueix l’enllaç per saber-ne més i consultar el procediment de accés i matrícula.

Continuïtat acadèmica

La realització d’aquest cicle dóna accés a graus universitaris com:

 • Grau en Tecnologia i Gestió Alimentaria. Del total de 240 crèdits ECTS (4 anys) del Grau, els alumnes que aproven del CFGS a Kreas disposen de 60 crèdits ECTS (un curs acadèmic) de reconeixement si es cursa aquest grau a la Universitat de Vic.
 • Grau en Ciències Ambientals.
 • Grau en Biologia.
 • Grau en Biotecnologia. Del total de 240 crèdits ECTS (4anys) del Grau, els alumnes que aproven el CFGS a Kreas disposen de 24 crèdits ECTS de reconeixement si es cursa aquest grau a la Universitat de Vic.

Consulta les taules de convalidacions que s’aplicaran als estudiants de graus universitaris de la UVic-UCC.