matricula4

Beques i Ajuts

 • Ajudes en el finançament

   Com estudiant del Campus Professional UVic-UCC disposes de finançament especial amb l’entitat financera col·laboradora de la UVic-UCC: el BBVA. Condicions cat esp

 • Beques a disposició dels estudiants

   (Pendents de publicació per part del Ministeri de les beques per al curs 2015/2016 es mostra la informació relativa al curs 2014/2015)

   Beques Generals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

   Des del 8 d’Agost i fins el 30 de setembre de 2014, està obert el termini de sol·licitud de beques del Ministeri d’Educació Cultura i Esport.
    

   Termini per presentar la sol·licitud: del 8 d’agost al 30 de setembre de 2014

    

   Documentació

   La sol·licitud es fa online a: https://sede.educacion.gob.es/tramite

   Com a norma general, per sol·licitar una beca no cal presentar cap document; això no obstant, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l’aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

    

   Informacions Generals

   1. Requisits Generals

   Requisits establerts en l’article 4.1 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades i que es detallen a continuació:

      • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a la obtenció d’un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis pels quals es sol·licita la beca o ajut.
      • Complir els requisits bàsics establerts en el RD 1721/2007 així com els que es fixin les Administracions educatives en les convocatòries pròpies de la beca o ajut.
      • Estar matriculat en algun dels ensenyaments del sistema educatiu espanyol que s’enumeren en l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació.
      • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En aquest últim cas es requereix que el propi estudiant o els seus sustentadors es trobin treballant a Espanya. En el cas d’estudiants no comunitaris, s’aplicarà el que disposi la normativa sobre drets i llibertats d’estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquests requisits s’han de complir el 31 de desembre de 2013.

   Als efectes del que disposa aquest apartat tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

   2. Requisits Acadèmics

   Els sol·licitants han:

      • Estar matriculats en curs 2014-2015 d’un ensenyament de grau superior de formació professional
      • Acreditar haver obtingut 5,50 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d’accés.
   3. Components i imports de les beques

   Es defineixen fins a quatre conceptes de beca diferents:

    

   a) Quantia fixa lligada a la renda de l’estudiant (1.500,00 euros)

      • Beneficiaris: estudiants (en règim presencial i de matrícula completa) formació professional de grau superior
      • Requisit econòmic: no superar el llindar 1 de renda i patrimoni familiar.

    

   b) Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar (1.500,00 euros).

      • Beneficiaris: estudiants (en règim presencial i de matrícula completa) de batxillerat, formació professional de grau superior.
      • Cal acreditar la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, per raó de la distància entre aquest i el centre docent, els mitjans de comunicació existents i els horaris lectius.
      • Requisit econòmic: no superar el llindar 2 de renda i patrimoni familiar.

    

   c) Beca bàsica (200,00 euros)

      • Beneficiaris: estudiants d’ensenyaments no universitaris.
      • Requisit econòmic: no superar el llindar 3 de renda i patrimoni familiar.
      • Aquesta beca és incompatible amb la quantia fixa lligada a la renda de la persona sol·licitant.

    

   d) Quantia variable

   La beca pot incloure una quantia variable i diferent per als diferents sol·licitants que resulta de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar. L’import mínim és de 60,00 euros (més informació a l’article 9 de la convocatòria).

    

   e) Els beneficiaris de beca amb domicili familiar a l’Espanya insular, o a Ceuta o Melilla, que utilitzin transport marítim o aeri per accedir al centre docent des del seu domicili, disposaran de 442,00 euros més sobre la beca que els hagi correspost.

   Aquesta quantitat addicional és de 623,00 euros per als becaris amb domicili familiar a les illes de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro i La Palma, Menorca i les Pitiüses. Aquests complements de beca també són aplicables als alumnes matriculats en centres oficials de batxillerat a distància que resideixin en territori insular que no tinguin centre associat o col·laborador.

   En el cas que l’estudiant hagi de desplaçar-se entre les Illes Balears o les Illes Canàries i la Península, les quantitats seran de 888,00 euros i 937,00 euros, respectivament.

   Per a la concessió d’aquestes quantitats addicionals s’aplica el llindar 2 de renda familiar.

    

   4. Requisits Econòmics

   Segons els ingressos de la unitat familiar durant l’exercici fiscal de l’any 2013, s’estableixen els anomenats llindars o límits de renda. La quantitat de la beca s’estableix segons el llindar sota el qual quedi la renda familiar:

    

    

   Llindar 1

   Llindar 2

   Llindar 3

   Famílies d’1 membre

   3.771,00 €

   13.236,00 €

   14.112,00 €

   Famílies de 2 membres

   7.278,00 €

   22.594,00 €

   24.089,00 €

   Famílies de 3 membres

   10.606,00 €

   30.668,00 €

   32.697,00 €

   Famílies de 4 membres

   13.909,00 €

   36.421,00 €

   38.831,00 €

   Famílies de 5 membres

   17.206,00 €

   40.708,00 €

   43.402,00 €

   Famílies de 6 membres

   20.430,00 €

   43.945,00 €

   46.853,00 €

   Famílies de 7 membres

   23.580,00 €

   47.146,00 €

   50.267,00 €

   Famílies de 8 membres

   26.660,00 €

   50.333,00 €

   53.665,00 €

    

   Així doncs, els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos inferiors al llindar 1 tenen dret a:

      • Quantia fixa associada a la renda (1.500 €)
      • Quantia fixa associada a la residència (1.500 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
      • Quantia variable.

    

   Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 1 però inferiors al llindar 2 tenen dret a:

      • Beca bàsica (200,00 €)
      • Quantia fixa associada a la residència (1.500 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
      • Quantia variable.

    

   Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 2 però inferiors al llindar 3 només tenen dret a la beca bàsica (200,00 €).

   Encara que es reuneixin els requisits de renda, no es podrà concedir beca si se superen els llindars que, segons la convocatòria, es consideren indicatius de la possessió de patrimoni.

   També es denega la beca quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família tinguin un valor de facturació, en l’exercici anterior, superior als 155.500,00 €.

   La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a l’administració educativa per obtenir les dades necessàries per determinar la renda a efectes de beca a través d’altres administracions públiques.

   5. Informacions addicionals als requisits econòmics

   Per al càlcul de la renda familiar, a efectes de sol·licitar beca per al curs 2014-2015, la renda que es pren en compte és l’obtinguda pels membres computables de la família (veure article 15 de la convocatòria) l’any 2013.

   Cal tenir en compte que els ingressos del sustentador principal i el seu cònjuge es computen al 100%, mentre els de la resta de membres computables (germans, avis i el mateix sol·licitant) es computen al 50%. En cas d’unitats familiars independents, es compta el 100% dels ingressos del sol·licitant.

    

   Per calcular la renda de cadascun dels membres computables es realitzaran les següents operacions amb les caselles del model de declaració de l’IRPF que s’indiquen a continuació:

   casella 361 + casella 363 – casella 365 + casella 368 + casella 371 – casella 370 – casella 511

    

   Sobre el resultat obtingut es podran practicar les següents deduccions, tenint en compte que les circumstàncies que donen dret a deducció hauran de concórrer a 31 de desembre del 2013 (veure article 16 de la convocatòria):

    

      • 525 euros per cada germà, inclòs el sol · licitant, que convisqui en el domicili familiar, quan es tracte de famílies nombroses de categoria general, i 800 euros en cas de categoria especial. Si el sol·licitant és universitari i té una discapacitat igual o superior al 65%, la deducció que se li aplicarà s’augmentarà fins als 2.000 euros.
      • – 1.811 euros per cada germà o fill del sol·licitant o el mateix sol·licitant que estigui afectat de discapacitat igual o superior al 33%; si és igual o superior al 65%, la deducció serà de 2.881 euros. Si el sol·licitant és universitari i té una discapacitat igual o superior al 65%, la deducció serà de 4.000 euros.
      • – 1.176 euros per cada germà del sol·licitant o el mateix sol·licitant menor de 25 anys que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els estudiants amb residència fora del domicili per raó d’estudis universitaris.
   6. Taxes

   No hi ha taxes associades a aquest tràmit.